Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2021-01-25

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Wycieczki do Wilna - przewodnik

Baszta Giedymina Wycieczka Wilno Baszta Giedymina - zachodnia baszta Zamku Górnego w Wilnie wzniesionego przez księcia Witolda. W roku 1655 zamek został zdobyty przez Rosjan i od tego czasu popadł w ruinę. Do dzisiejszych czasów z całego zamku zachowała się jedynie baszta. W tatach pięćdziesiątych przeprowadzono remont wieży i od 1960 roku mieści się w niej muzeum. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać wileńską starówkę. Basztę odwiedzają wycieczki do Wilna.

Kościół św. Anny - wybudowany w Wilnie w latach 1495-1500 w stylu niderlandzkiego gotyku. Wileńską świątynię zdobią 33 rodzaje ceglanych kształtek. Podczas pożaru klasztoru bernardynów ogień przeszedł na kościół św. Anny i świątynia spłonęła. Za czasów Zygmunta II Augusta świątynię odbudowano w stylu gotyckim. W 1812 kościół przekształcono na magazyn wojskowy. W niedalekim sąsiedztwie kościoła stoi pomnik Adama Mickiewicza. Kościół jest stałym punktem wycieczki do Wilna.

Kościół św. Franciszka i św Bernarda kościół na wileńskiej starówce, budowa trwała 1469-1500, później wielokrotnie przebudowywany. Początkowo kościół miał funkcję obronną co można rozpoznać po czterech narożnych wieżyczkach. Trójnawowa świątynia miała wydłużone prezbiterium. W latach 1655 - 1660 gdy Wilno zdobyli Rosjanie kościół został zniszczony. Odbudowę w stylu rokokowym zafundował ówczesny wojewoda wileński Michał Pac. Po powstaniu styczniowym zlikwidowano zakon bernardynów i świątynia stała się kościołem parafialnym. Władze sowieckie zamknęły kościół i budynek uległ dewastacji. W 1994 roku kościół przekazano wiernym i rozpoczęto wielki remont. Podczas wycieczki do Wilna odwiedzamy to miejsce.

Kościół św. Mikołaja wybudowany w Wilnie. Najstarszy wileński kościół, powstał w 1440 roku. Był miejscem spotkań społeczności litewskiej mieszkającej w Wilnie i kazania odbywały się w języku litewskim.

Zamek Dolny - wileńska siedziba Wielkich książąt Litewskich, leży na wschód od katedry przy placu katedralnym. To miejsce można zobaczyć podczas wycieczki do Wilna.

Archikatedra - Wycieczki do Wilna Archikatedra bazylika - która wznosi się w miejscu dawnego pogańskiego gaju w dolinie Świntoroga. Pierwszą katedrę w Wilnie wybudowano w 1387 roku i była ona ufundowana przez Jagiełłę. Swiatynię strawił pożar i za odbudowanie wziął się Wielki Książę Litewski Witold. Kolejne renowacje dokonywano w latach 1530 i 1610 a w roku 1769 zawaliła się podczas burzy wieża zegarowa i zniszczyła dach katedry. I tak w 1801 powstał budynek w postaci, która zasadniczo się nie zmieniła do dnia dzisiejszego. Została wzniesiona z cegły w kształcie czworoboku. Warto zwrócić uwagę na rzeźbę tympanon, która ukazuje ofiarę którą Noe złożył po wyjściu z arki. Wileńska świątynia podzielona jest na trzy równej wielkości nawy które dzieli dwa rzędy po osiem filarów. Obok Wileńskiej katedry wznosi się 60 metrowa dzwonnica, która prawdopodobnie była dawną basztą zamkową. Archikatedra jest jednym z najważniejszych punktów wycieczki do Wilna.

Litewskie Muzeum Narodowe powstało w 1856 z prywatnych zbiorów Eustachego Tyszkiewicza. Jest to najstarsze muzeum Wilna i Litwy. W środku wystawy są złożone z ekspozycji archeologicznych, etnologicznych i historycznych. Możemy zobaczyć tam portrety magnatów, starą broń i zbroję, a nawet sprzęty liturgiczne. Muzeum znajduje się u stóp baszty giedymina. Wycieczki na Litwę i do Wilna

Ostra Brama jest stałym punktem wycieczki do Wilna i przetrwała do dziś jako jedyna z 9 istniejących dawniej bram miejskich w murach obronnych, którymi opasane było Wilno, początkowo nazywano ją Miednicką, z tej racji, że znajdowała się na szlaku do Miednik, przez Litwinów nazywana była również Bramą Jutrzenki. Zbudowana w stylu gotyckim w w latach 1503-1522, w późniejszym okresie nad arką dobudowano fasadę i attykę w stylu renesansowym. Attykę udekorowano herbem Litwy, który podtrzymywany jest przez dwa skrzydlate lwy-gryfy oraz płaskorzeźbą głowy Hermesa, poniżej w niszy umieszczono obraz Chrystusa Zbawiciela, zaś po wewnętrznej stronie bramy znalazł się obraz Matki Bożej Miłosiernej. W 1626 roku kiedy to do Wilna przybyli Karmelici Bosi i otrzymali przy Ostrej Bramie działkę i pozwolenie na budowę kościoła i klasztoru, to oni poprzez swoje działania stworzyli kult obrazu Matki Bożej, w 1668 roku władze miasta powierzyły Karmelitom opiekę nad obrazem, który początkowo był przechowywany w kościele świętej Teresy, a w 1672 roku obraz znalazł się w nowo wybudowanej drewnianej kaplicy, spłonęła ona jednak w 1711 roku. Zaraz więc przystąpiono do budowy nowej kaplicy, murowaną w stylu barokowym w formie łuku triumfalnego, ze schodami oddano do użytku w 1715 roku, po późniejszej przebudowie nabrała cech późnego klasycyzmu, w takiej formie stoi do dziś. Nad oknami kaplicy znajdował się kiedyś napis po polsku: Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się, po powstaniu styczniowym Karmelitów usunięto, a napis został zmieniony na łaciński. Dekretem papieskim Piusa XI z 1927 roku obraz Madonny w Kaplicy Ostrobramskiej został ukoronowany koronami papieskimi, które jednak zaginęły w czasie II wojny światowej. W 2002 roku bramę i kaplicę odrestaurowano. Ostra Brama i kaplica stanowią razem najważniejsze sanktuarium katolickie na ziemi litewskiej i wciąż są obiektem zainteresowania zarówno religijnych pielgrzymek jak i wycieczek do Wilna, we wrześniu 1993 roku sanktuarium odwiedził polski papież Jan Paweł II. Święto Matki Boskiej Ostrobramskiej obchodzi się w dniu 16 listopada. Cudowny obraz Madonny pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku, do dziś nie wiadomo jednak, kim był malarz, który stworzył dzieło. Obraz olejny o wymiarach 200cmx165cm, namalowany jest na 8 dębowych deskach, wokół głowy Matki Bożej znajduje się 40 promieni i 12 gwiazd, pozłocone podwójne korony i suknię - wykonane ze srebra nałożono na obraz na przełomie XVII-XVIII wieku, zaś charakterystyczne wotum w formie wielkiego srebrnego księżyca umieszczono na ikonie w 1849roku.Od 1799 roku po obu stronach obrazu znajdują się pozłacane figury Świętego Joachima i świętej Anny – rodziców Matki Bożej. Ściany kaplicy wyłożone srebrną okładziną zdobi około 8 000 wotów, wśród nich również te przekazane przez papieża Jana Pawła II.

Uniwersytet Wileński założony przez króla Stefana Batorego w 1579 roku na bazie jezuickiego kolegium - jakie funkcjonowało od 1570 roku. Początkowo na uniwersytecie można było studiować teologię, filozofię i prawo, a językiem wykładowym była łacina Jednym z pierwszych absolwentów Uniwersytetu był metropolita Rafał Korsak. W 1753 roku na uniwersytecie powstało Obserwatorium Astronomiczne. Po kasacie zakonu Jezuitów w 1773 roku Uniwersytet przekształcono w jednostkę świecką, uczelnia otrzymała nazwę Szkoła Główna Litewska. Z tego okresu wśród znamienitych absolwentów uczelni należy wymienić Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Po stłumieniu Powstania Listopadowego w 1832 roku na mocy nakazu cara Mikołaja I uniwersytet został zlikwidowany. Na nowo działalność uniwersytetu pod oficjalną nazwą Uniwersytet Stefana Batorego została wznowiona w 1919 roku, od tej chwili językiem wykładowym był język polski. W 1939 roku po zajęciu terytorium Polski przez władze radzieckie uczelnia została przejęta przez władze litewskie, a w 1943 roku władze niemieckie zamknęły uczelnię. Jednak już jesienią 1944 roku działalność uniwersytetu została wznowiona, językiem wykładowym był głównie język rosyjski, ale też i litewski. W tym czasie na uczelni kształciło się około 5000 studentów. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę od 1990 roku na Wileńskim Uniwersytecie wykłady prowadzone są w języku litewskim, niektóre kierunki prowadzi się też w języku angielskim. Obecnie kształci się tu ponad 20 000 studentów. Uniwersytet mozesz odwiedzić podczas wycieczki do Wilna.

Cmentarz na Rossie- Wycieczki do Wilna Cmentarz na Rossie położony wśród malowniczych wzgórz o powierzchni około 11 hektarów, składa się z dwóch części: Starej i Nowej Rossy, jest on jedną z najstarszych i najcenniejszych metropolii na Litwie. Nekropolia jest stałym punktem wycieczki do Wilna. Po II wojnie światowej cmentarz popadł w ruinę, celowo był niszczony i dewastowany i chociaż w 1969 roku został wpisany do rejestru zabytków w połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się plany budowy obwodnicy Wilna, przebiegającej przez cmentarz, co było równoznaczne z jego likwidacją. Ostre protesty Polaków i Litwinów odwiodły władze od tego zamiaru, dzięki czemu cmentarz istnieje nadal, ocalony więc został od zniszczenia i zapomnienia Cmentarz na Rossie oficjalnie został zatwierdzony przez władze Wilna w 1801 roku, chociaż już wcześniej chowano tu zmarłych, w 1820 roku otoczony murowanym ogrodzeniem, zaś w 1844 roku z inicjatywy księdza Józefa Bogdanowicza oraz profesora Uniwersytetu Wileńskiego Jana Waszkiewicza na cmentarzu zbudowana została kaplica w stylu neogotyckim. Najważniejszym i najbardziej znanym grobem jaki znajduje się na Rossie jest grób matki Józefa Piłsudskiego oraz serce Marszałka, które z Jego woli spoczęło pośród żołnierzy. Uroczysta ceremonia złożenia serca Józefa Piłsudskiego w mauzoleum odbyła się w pierwszą rocznicę Jego śmierci w dniu 12 maja 1936 roku z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego. Od tego dnia przy grobie wystawiona była warta honorowa, po zajęciu Wilna przez Rosjan trzej żołnierze „ ostatniej warty ” zostali zastrzeleni. Ogromna płyta nagrobna wykonana jest z czarnego granitu z wyrytym napisem” Matka i Serce Syna”, zdobią ją cytaty z utworów Juliusza Słowackiego - ulubionego poety Piłsudskiego. Po obu stronach mauzoleum usytuowane są w rzędach 164 nagrobki z szarego granitu żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach o Wilno w latach 1919-1920 oraz 72 partyzantów Armii Krajowej, którzy zginęli podczas operacji „ Ostra Brama ” w 1944 roku. Na cmentarzu z rodziny Józefa Piłsudskiego oprócz matki spoczywa Jego pierwsza żona Maria Piłsudska, siostra Ludwika Majewska, brat Adam Piłsudski i najmłodsze rodzeństwo, bliźniaki Piotr i Teodora – zmarłe w dzieciństwie. Pośród alejek i ścieżek w cieniu wiekowych drzew na Starej Rossie spoczywa wielu mniej lub bardziej znanych Polaków, dla przykładu można wymienić kilka znanych osób: Joachim Lelewel – znany historyk i działacz polityczny, Władysław Syrokomla – poeta okresu romantyzmu, Euzebiusz Słowacki ojciec Juliusza Słowackiego oraz jego ojczym August Becu. Wycieczka do Wilna pozwoli ci na poznanie miejsca spoczynku wielu znanych rodaków. Obok Polaków spoczywają tu też znani Litwini i Białorusini. Wiele nagrobków to prawdziwe arcydzieła rzeźbiarskie sztuki cmentarnej, zdobią je piękne epitafia , pośród nich znajduje się symbol Rossy – secesyjna figura anioła z wielkimi skrzydłami i spętanymi łańcuchami rękami – Anioła Śmierci. Znana figura znajduje się na grobie Izy Salmonowiczówny zmarłej na gruźlicę w wieku zaledwie 24 lat.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© PTT Chortycia
Wycieczki do Wilna Biuro Rachunkowe Przemyśl